I tylko pamięć została
Po tej katyńskiej nocy...
Pamięć nie dała się zgładzić,
Nie chciała ulec przemocy.

Marian Hemar

 

 


     Początek tworzenia rodziny Katyńskiej w Radomiu sięga 1992 roku. Geraldina Buczyńska - inicjatorka powstania w naszym mieście tego Stowarzyszenia, pełniła funkcję wiceprezesa Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Radomiu. Starała się ona zgromadzić grupę osób, których najbliżsi zostali zamordowani na nieludzkiej ziemi. Umożliwiło jej to uczestnictwo w mszy św. odprawionej na początku 1992 roku w kościele garnizonowym - na prośbę Geraldiny Buczyńskiej i Teresy Wajzer - za zamordowanych jeńców obozów Kozielska, Ostaszkowa, Starobielska i innych miejsc. Po mszy św. zgłosiło się kilka osób zainteresowanych tworzeniem Stowarzyszenia, m.in. Maria Brudnicka i Tadeusz Fabisiewicz.


     29 grudnia 1992 roku odbyło się zebranie założycielskie. Powołano Komitet Założycielski w składzie: Geraldina Buczyńska, Maria Brudnicka i ks. kanonik Zbigniew Zasoń. Komitet ten miał za zadanie gromadzenie deklaracji wypełnionych przez zainteresowane osoby, zbieranie wspomnień, dokumentacji dotyczącej zbiorowych mogił jeńców, i opracowanie statutu, umożliwiającego zarejestrowanie Stowarzyszenia. Rejestracja Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska w Radomiu” nastąpiła 19 marca 1993 roku.
Stowarzyszenie Rodziny Katyńskiej w Radomiu składa się z dwóch grup członków: zrzeszonych w oddziale Rodziny Policyjnej 1939 i w Rodzinie Katyńskiej. 24 kwietnia 1993 roku odbyło się Pierwsze Walne Zebranie Wyborcze, na którym wybrano Zarząd Stowarzyszenia w składzie:
Geraldina Buczyńska - prezes,
Tadeusz Fabisiewicz i Edward Brymora - wiceprezesi,
Izabela Wasik - sekretarz,
Ineza Makarska – skarbnik,
Władysława Krzciuk i Maria Brudnicka - członkowie Zarządu.

     Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Marek Kwarciński, a członkami: Ludomiła Holtzer, Teresa Wajzer, Jan Roczniak i Kazimiera Borowiec.
Geraldina Buczyńska stała na czele Zarządu do 11 marca 2000 roku. Obecnie Zarząd kształtuje się następująco:
Teresa Duszyńska – przewodnicząca,
Tadeusz Adamczyk i Barbara Cieślik – wiceprezesi,
Małgorzata Cieślik - sekretarz,
Teresa Wajzer - skarbnik,
Daniela Jesionek i Kazimiera Borowiec - członkowie Zarządu.
Skład Komisji Rewizyjnej to: Ineza Makarska - przewodnicząca, a członkami są: Edward Brymora, Helena Kalińska i Geraldina Buczyńska. Kapelanem Rodziny Katyńskiej w Radomiu jest ks. kanonik Zbigniew Zasoń.
Siedziba Stowarzyszenia, liczącego 47 członków zwyczajnych, mieści się w budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przy ul. 25. Czerwca nr 68 w Radomiu.


     Zarząd Rodziny Katyńskiej zbiera się raz w tygodniu lub częściej, w miarę potrzeby. Zebrania ogólne członków odbywają się kilka razy w roku, a o charakterze uroczystym - z okazji świąt z udziałem przedstawicieli władz, wojska, policji, posłów i senatorów. Oprawę artystyczną tych spotkań zapewnia młodzież średnich szkół dzięki nawiązanej współpracy m.in. przez Romanę Sokół, członkinię Rodziny, profesorkę tychże szkół. Biuro Stowarzyszenia, w którym mieści się Biblioteczka Rodziny Katyńskiej, czynne jest dwa razu w miesiącu. Dyżury w nim pełni, od czasu powstania Stowarzyszenia, Daniela Jesionek.


     
Stowarzyszenie uznało za jedno z ważniejszych swoich zadań powołanie komisji weryfikacyjnej dla załatwienia uprawnień kombatanckich dla swoich członków zatwierdzonych przez Urząd ds. Kombatantów. Następnie szczególną troską otoczono wdowy po zamordowanych jeńcach, m.in. załatwiono jedno miejsce pobytu w Domu Weterana w Radomiu. Przedstawicielka naszej Rodziny Katyńskiej Krystyna Płaskocińska współpracowała z Komisją Społeczną przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu w zakresie pomocy materialnej kombatantom.
Dzięki podjętym staraniom Zarządu Rodziny Katyńskiej, członkowie mogli odebrać odznaki, m.in.:
Odznaki Pamiątkowe - Krzyże Kampanii Wrześniowej 1939 roku,
medale „Za udział w wojnie obronnej 1939",
Wstęgi Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari.


     
Stowarzyszenie utrzymuje kontakty z Rodzinami Katyńskimi w kraju, z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 w Katowicach, a także z miejscowymi organizacjami kombatanckimi i państwowymi w Radomiu. Na wniosek Zarządu naszej Rodziny, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Radomia, jedna z ulic miasta otrzymała nazwę „Pamięci Katynia".
Corocznie członkowie biorą także udział w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, pielgrzymkach Rodzin Katyńskich na Jasną Górę w Częstochowie.


     Zarząd przywiązuje również dużą wagę do popularyzacji problematyki katyńskiej, wspomnień członków w miej­scowej prasie i w rozgłośniach. Szczególne znaczenie mają spotkania członków Zarządu z młodzieżą radomskich szkół.